Protección de datos

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que Ud. facilítenos, serán tratados automatizadamente nos ficheiros de CONSTRUCIONES SADA, S.L. coa exclusiva finalidade de avaliar a súa solicitude así como para a xestión interna construtor/promotor-cliente, así como para a xestión e tratamento de todo aquilo que sexa necesario para o procedemento para a prestación da relación contractual encargada a esta sociedade. O consentimento entenderase prestado en tanto non comunique por escrito a revogación deste. Pode Ud., en calquera momento, exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na Lei Orgánica 15/1999. O responsable do ficheiro é CONSTRUCIONES SADA, S.L. rúa República Arxentina n° 34 baixo, Sada, A Coruña (España).

Política de privacidade de Construciones Sada, S.L.

Cada vez que usa este sitio web estará baixo a aplicación da Política de Privacidade vixente en cada momento, debendo revisar o devandito texto para comprobar que está conforme con el.

CONSTRUCCIONES SADA, S.L., sociedade de nacionalidade española con domicilio social en rúa República Arxentina n° 34 baixo, Sada, A Coruña (España), é o titular do web site http:/www.construccionessada.com

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos así como en materia de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais achegados no momento do seu rexistro, ou calquera outro facilitado a CONSTRUCIONES SADA, S.L. para o seu acceso a algúns dos servizos do web site, sexan incorporados a ficheiros titularidade desta empresa, coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos solicitados, para a correcta identificación dos usuarios que solicitan servizos personalizados en http:/www.construccionessada.com, para a realización de estudos estatísticos dos usuarios rexistrados en http:/www.construccionessada.com que permitan deseñar melloras nos servizos prestados, para a xestión de tarefas básicas de administración, así como para mantelo informado, ben por correo electrónico ben por calquera outro medio, de novidades, produtos e servizos relacionados con CONSTRUCIONES SADA, S.L., ou con terceiras empresas colaboradoras. No caso de comunicacións comerciais a través de correo electrónico ou medio equivalente, o usuario presta o seu consentimento expreso para o envío de publicidade a través do devandito medio.

Cookies: CONSTRUCIONES SADA, S.L., para efectos estatísticos, poderá solicitar información sobre o seu ordenador, incluído, no seu caso, a súa dirección de IP, sistema operativo e tipo de navegador, para a administración do sistema. Igualmente poderá obter información sobre o uso xeral de Internet mediante un arquivo de cookies que se almacena no seu ordenador. Pode negarse a aceptar cookies activando a configuración no seu navegador que permita rexeitar as cookies.

CONSTRUCCIONES SADA, S.L. comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, CONSTRUCIONES SADA, S.L. o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Derecho.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal subministrados, mediante petición escrita dirixida a CONSTRUCIONES SADA, S.L. rúa República Arxentina n° 34, baixo, Sada A Coruña (España).

Se ten dúbidas ou necesita axuda, envíe un email a web@construccionessada.com